Dagvatten

Gator och markytor

Rening av dagvatten från gator och markytor görs effektivt med en brunnsinsats som placeras direkt i betäckningen. Filtreringen av dagvattnet sker så nära utsläppskällan som möjligt.

Filtrering

IMG_0787

IMG_0789

Det finns olika modeller och namn på filterinsatsen för dagvattenrening beroende på vilken brunn som skall installeras, kontakta oss för mer information. Filtret hänger i en styrplåt under brunnslocket, styrplåten anpassas till den typ av brunn/brunnar som är aktuella och leder ner dagvattnet så att det passerar filterkorgen och på så sätt renas dagvattnet via filtermaterialet. Filtermaterialet består av en träfiberprodukt samt aktivt kol för att hantera tungmetaller som är lösta i dagvattnet. Bytesfrekvensen är 3-4 ggr per år beroende på vattenflödet och vattenkvaliteten.

Byten av filter ombesörjs av en regional serviceorganisation, detta regleras i ett serviceavtal.